செந்தமிழ்.org

ஆதிவா

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
ஆதிவா லைபெரி தானா லும்மவள்
அக்காள் பெரிதோ? சிவன் பெரிதோ
நாதிவா லைபெரி தானாலும் அவள்
நாயக னல்ல சிவம்பெரிது.