செந்தமிழ்.org

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்

தமிழ் கல்விநிறை - கும்மி
- சரசுவதி - சிவபெருமான் - சுப்பிரமணியர் - விஷ்ணு - நந்தீசர் - நூல்
- மாதா - வேதமும் - மூந்தச் - அரிக்கு - ஆதியி - ஊமை - செகம் - சாத்திரம் - காணாது - ஆயனு - அஞ்செழுத் - ஏய்க்கு - சிதம்பர - மனமு - இனிவெ - ஊத்தைச் - உச்சிக்கு - எரியு - சிலம்பொலி - வாசிப் - முச்சுடரான - சூடாமல் - மேல்வீடு - அத்தியி - அழுத்தி - அஞ்சிலே - தொந்தியி - ஆலத்திலே - தேருமுண் - ஒன்பது - இந்த - நகார - வகார - ஓமென்ற - கட்டாத - இருந்த - பூத்த - கற்புள்ள - அஞ்சி - கையில்லாக் - மேலூரு - தொண்டையுள் - ஆசை - அன்ன - தோப்பிலே - மீனு - காக்கை - கும்பி - பண்டுமே - ஆற்றிலே - முட்டை - அட்டமா - முக்கோண - இரண்டு - அஞ்சு - காலனைக் - மாதாவாய் - சிரித்து - இப்படி - கத்தி - அன்னம் - மாமிச - பண்டு - மண்ணு - நந்த - வாலையைப் - வாலைக்கு - நாட்டத்தைக் - ஆணும் - இன்றைக் - வீணாசை - பெண்டாட்டி - தாயும் - பெண்டாட்டி - பாக்கியமும் - திருப்பணி - மெத்தை - ஏழை - பஞ்சை - கண்டதுங் - சிவன்ற - வழக்க - கூடிய - காரிய - காசார் - தன்வீடி - சாதி - பாலோடு - கோழிக் - ஆட்டுக் - கோயிலு - இத்தனை - உற்றது - பூரணம் - எல்லா - ஆதிவா - ஆயுசு - நித்திரை - பல்லாயி - தேசம் - ஆறு - ஆடுங்கள் - சித்தர்கள் -