செந்தமிழ்.org

குதம்பைச்சித்தர் பாடல்கள்

தமிழ் வெட்ட - மெய்ப்பொருள் - காணாமற் - வஞ்சகம் - ஆதாரமான - நித்திரை - தந்திரமான - சத்தியமான - நாட்டத்தைப் - முத்தமிழ் - உச்சிக்கு - வேகாமல் - சாகாமல் - அந்தரந் - ஆனந்தம் - சித்தரக் - முக்கோணம் - அட்டதிக்கெல்லாம் - முத்தி - அல்லலை - அட்டாங்க - வேகம் - மாத்தானை - செத்தாரைப் - கண்டாரை - காலனை - வெண்காயம் - மாங்காய்ப்பால் - பட்டணஞ் - தாவரமில்லை - தன்னை - பத்தாவுந் -