செந்தமிழ்.org

விழித்திருக்கும்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
விழித்திருக்கும் வேளையிலே விரைந்துறக்கம் உண்டாகும்
செழித்திலங்கும் ஆன்மாவைத் தேர்ந்தறிநீ புல்லறிவே.