செந்தமிழ்.org

விண்நாடி

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
விண்நாடி வத்துவை மெய்யறிவிற் காணுங்கோனே - என்றும்
மெய்யே மெய்யில்கொண்டு மெய்யறிவில் செல்லுங்கோனே.