செந்தமிழ்.org

வாசிக்கு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
வாசிக்கு மேலான வாள்கதியுன் னுள்ளிருக்க
யோசிக்கு மேற்கதிதான் உனக்கரிதோ புல்லறிவே.