செந்தமிழ்.org

மோன

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
மோன நிலையில் முத்திஉண்டாம் என்றே
கானமாய் ஊதுகுழல் - கோனே
கானமாய் ஊதுகுழல்.