செந்தமிழ்.org

மேயும்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
மேயும் பொறிகடமை மேலிடவொட் டார்க்குவினை
தேயும்என்றே நல்வழியில் சொல்லுகநீ கல்மனமே!