செந்தமிழ்.org

மெய்யில்ஒரு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
மெய்யில்ஒரு மெய்யாகி மேலாகிக் காலாகிப்
பொய்யில்ஒரு பொய்யாகும் புலமறிநீ புல்லறிவே.