செந்தமிழ்.org

மூவர்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
மூவர் முதலை முக்கனியைச் சர்க்கரையைத்
தேவர் பொருளைத் தெள்ளமுதைப் போற்றீரே.