செந்தமிழ்.org

மும்மலத்தன்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
மும்மலத்தன் எனுமாட்டை முறுக்கிக்கட்டுக் கோனே - மிக
முக்கால நேர்மையெல்லாம் முன்பறிவாய் கோனே.