செந்தமிழ்.org

முத்திக்கு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
முத்திக்கு வித்தான மூர்த்தியைத் தொழுது
முத்திக்கு உறுதிகள் செய்யாக்கால்
சித்தியும் பத்தியும் சத்தியும் முத்தியும்
சேரா வாகுமே கோனாரே.