செந்தமிழ்.org

மனம்வாக்குக்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
மனம்வாக்குக் காயம்எனும் வாய்த்தபொறிக்கு எட்டாத
தினகரனை நெஞ்சமதில் சேவித்துப் போற்றீரே.