செந்தமிழ்.org

பொய்யான

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
பொய்யான கல்விகற்றுப் பொருள்மயக்கம் கொள்ளாமல்
மெய்யான ஞானக்கல்வியினை விரும்புவாய் கல்மனமே!