செந்தமிழ்.org

பேசாது

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
பேசாது இருப்பதற்குத்தான் கற்ற கல்வியன்றோ
வாகான மெய்க்கல்வி? வகுத்தறிநீ கல்மனமே!