செந்தமிழ்.org

பெண்ணாசை

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
பெண்ணாசை யைக்கொண்டு பேணித் திரிந்தக்கால்
விண்ணாசை வைக்க விதியில்லையே கல்மனமே!