செந்தமிழ்.org

புல்லாங்குழலூதல்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
புல்லாங்குழலூதல்

தொல்லைப் பிறவி தொலைத்தக்கார்க்கு முத்திதான்
இல்லையென்று ஊதுகுழல் - கோனே
இல்லையென்று ஊதுகுழல்.