செந்தமிழ்.org

பிரம்மாந்திரத்திற்பே

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
பிரம்மாந்திரத்திற்பே ரொளிகாண் எங்கள்கோனே - முத்தி
பேசாதிருந்து பெருநிட்டைசார் எங்கள் கோனே.