செந்தமிழ்.org

பாலிற்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
பாலிற் சுவைபோலும் பழத்தில் மதுபோலும்
நூலிற் பொருள்போலும் நுண்பொருளைப் போற்றீரே.