செந்தமிழ்.org

பலரோடு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
பலரோடு கிளத்தல்
(குறள் வெண்செந்துறை)

கண்ணுள் மணியைக் கருதிய பேரொளியை
விண்ணின் மணியை விளக்கொளியைப் போற்றீரே.