செந்தமிழ்.org

பற்றே

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
பற்றே பிறப்புண்டார்க்கும் தாண்டவக்கோனே - அதைப்
பற்றாது அறுத்துவிடு தாண்டவக்கோனே