செந்தமிழ்.org

நெஞ்சொடு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
நெஞ்சொடு கிளத்தல்

பூமியெல்லாம்ஓர் குடைக்கீழ்ப் பொருந்த அரசாளுதற்குக்
காமியம்வைத்தால் உனக்குக் கதியுளதோ கல்மனமே!