செந்தமிழ்.org

நித்தியமானது

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
நித்தியமானது நேர்படி லேநிலை கோனே! - என்றும்
நிற்குமென்றே கண்டு நிச்சயங்காணெங்கள் கோனே.