செந்தமிழ்.org

நாறா

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
நாறா திருந்திடும் பால்கற
நாளும் இருந்திடப் பால்கற
மாறாது ஒழுகிடும் பால்கற - தலை
மண்டையில் வளரும் பால்கற.