செந்தமிழ்.org

நாய்போற்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
நாய்போற் பொறிகளை நானாவி தம்விட்டோ ர்
பேயரென்று ஊதுகுழல் - கோனே
பேயரென்று ஊதுகுழல்.