செந்தமிழ்.org

நல்வழியில்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
நல்வழியில் சென்று நம்பதவி எய்தாமல்
கொல்வழியிற் சென்று குறுகுவதேன் புல்லறிவே.