செந்தமிழ்.org

தோயாது

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
தோயாது இருந்திடும் பால்கற
தொல்லை வினையறப் பால்கற
வாயால் உமிழ்ந்திடும் பால்கற - வெறும்
வயிறார உண்டிடப் பால்கற.