செந்தமிழ்.org

தேகம்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
தேகம் இழப்பதற்குச் செபஞ்செய்தேன் தவஞ்செய்தேன்?
யோகமட்டுஞ் செய்தால்என்? யோசிப்பாய் கல்மனமே!