செந்தமிழ்.org

தூய

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
தூய மறைப்பொருளைச் சுகவாரி நல்அமிழ்தை
நேய முடனாளும்நிலை பெறவே போற்றீரே.