செந்தமிழ்.org

சொல்லெனும்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
சொல்லெனும் நற்பொருளாம் ......பசுவே!
சோதியைப் போற்றாக்கால்
இல்லென்று முத்திநிலை ......பசுவே!
எப்பொ ருளுஞ்சொல்லுமே.