செந்தமிழ்.org

செவிதனிற்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
செவிதனிற் கேளாத மறை தாண்டவக்கோனே - குரு
செப்பில் வெளியாம் அல்லவோ தாண்டவக்கோனே