செந்தமிழ்.org

சிரமதிற்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
சிரமதிற் கமலச் சேவைதெரிந் தெங்கள்கோனே - வாய்
சித்திக்குந் தந்திரம் சித்தத்தறியெங்கள் கோனே.