செந்தமிழ்.org

சினமென்னும்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
சினமென்னும் பாம்பு இறந்தால் தாண்டவக்கோனே - யாவும்
சித்தியென்றே நினையேடா தாண்டவக்கோனே