செந்தமிழ்.org

சாலக்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
சாலக் கடத்தியல்பு தாண்டவக்கோனே - மலச்
சாலென்றே தேர்ந்தறிநீ தாண்டவக்கோனே