செந்தமிழ்.org

சாற்றரிய

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
சாற்றரிய நைட்டிகரே தற்பரத்தைச் சார்வார் - நாளும்
தவமாகக் கழிப்பவரே சன்னமதில் வருவார்.