செந்தமிழ்.org

சராசரத்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
சராசரத் தைத்தந்த தனிவான மூலம்என்னும்
பராபரத்தைப் பற்றப் பலமறவே போற்றீரே.