செந்தமிழ்.org

சந்திர

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
சந்திர சேகரன்தாள் ......பசுவே!
தாழ்ந்து பணிவாயேல்
இந்திரன் மான்முதலோர் ......பசுவே!
ஏவல் புரிவாரே.