செந்தமிழ்.org

சத்தியும்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
சத்தியும் பரமும் தன்னுட் கலந்தேகோனே - நிட்டை
சாதிக்கில் இரண்டுந்தன்னுள்ளே காணலாங் கோனே.