செந்தமிழ்.org

கைவிளக்குக்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கைவிளக்குக் கொண்டு கடலில்வீழ் வார்போல்
மெய்விளக்குன் னுள்ளிருக்க வீழ்குவதேன் புல்லறிவே.