செந்தமிழ்.org

கூகைபோல்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கூகைபோல் இருந்து மோனத்தைச்சாதியெங் கோனே - பர
மூலநிலைகண்டு மூட்டுப் பிறப்பறு கோனே.