செந்தமிழ்.org

குளவிபுழு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
குளவிபுழு வைக்கொணர்ந்து கூட்டில் உருப்படுத்தல்போல்
வளமுடைய வன்மனத்தை வசப்படுத்து மடவனமே.