செந்தமிழ்.org

கிடை

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கிடை கட்டுதல்

இருவினையாம் மாடுகளை ஏகவிடு கோனே - உன்
அடங்குமன மாடொன்றை அடக்கிவிடு கோனே.