செந்தமிழ்.org

காலா

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
காலா காலங் கடந்திடும் சோதியைக்
கற்பனை கடந்த அற்புதத்தை
நூலார் பெரியவர் சொன்னநுண் பொருளை
நோக்கத்திற் காண்பது கோனாரே.