செந்தமிழ்.org

காலமூன்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
காலமூன் றுங்கடந்த கதிரொளியை உள்ளத்தால்
சாலமின்றிப் பற்றிச் சலிப்பறவே போற்றீரே.