செந்தமிழ்.org

காற்றின்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
காற்றின் மரமுறியும் காட்சியைப்போல் நல்லறிவு
தூற்றிவிடில் அஞ்ஞானம் தூரப்போம் மடவனமே.