செந்தமிழ்.org

காரணக்கோ

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
காரணக்கோ மூன்றையுங் கால்பிணிப்பாய் கோனே - நல்ல
கைவசமாய் சாதனங்கள் கடைப்பிடிப்பாய் கோனே.