செந்தமிழ்.org

காய்ந்த

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
காய்ந்த இரும்புநிறங் காட்டுதல்போல் ஆத்துமத்தை
வாய்ந்திலங்கச் செய்து வளம்பெறுநீ மடவனமே.