செந்தமிழ்.org

கற்பநிலை

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கற்பநிலை யால் அலவோகற்பக லங்கடத்தல்?
சொற்பநிலை மற்றநிலை சூட்சங்காண் கல்மனமே!