செந்தமிழ்.org

கன்மமல

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கன்மமல மாடுகளைக் கடைக்கட்டுக் கோனே - மற்றக்
கன்மத்திர யப்பசுவைக் கடையிற்கட்டுக் கோனே.