செந்தமிழ்.org

கண்ணிகள்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கண்ணிகள்

மனமென்னும் மாடு அடங்கில் தாண்டவக்கோனே - முத்தி
வாய்த்ததென்று எண்ணேடா தாண்டவக்கோனே